Sumikko Gurashi Oheya no Sumi de Tabikibun Sugoroku

This Week’s Japanese Switch Demos

Five demos released on the Japanese Switch eShop this week including the pictured Sumikko Gurashi: Oheya no Sumi de Tabikibun Sugoroku.

Continue reading